บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2557

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

/

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2556

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2555

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2554

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2553

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2552

ดำเนินธุรกิจถูกต้องตาม กฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูล ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และ มีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้าง คณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การบริหารงาน แสดงให้เห็น ถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งนอกจาก จะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) และ ASEAN CG Scorecard แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศนำมาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหาร จัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการกำหนด โครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระมากถึงร้อยละ 46 และใน การกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee (NCG)) เพื่อกำหนดนโยบาย และ ทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานที่ดีทันสมัยและมีการนำ ไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการรับรอง การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ และได้รับการรับรอง ว่าเป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ดี เป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator) ตามโครงการประเมิน ระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประเมิน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผล ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม (Corporate Social Responsibility (CSR)) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คอยติดตามและสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังใช้เป็น ปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน